Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Snoldelev Revyen

Et godt grin forlænger livet!

Navn og formål

§ 1    Foreningens navn er Snoldelev Revyforening

§ 2.1 Foreningens formål er at sikre, at der i Snoldelev til stadighed vil være en almen kulturel aktivitet, herunder også at Snoldelev
          sogns pensionister har adgang til en gratis hyggeaften.

§ 2.2 Foreningens aktivitet må ikke være overskudsgivende, og der må kun foretages nødvendige henlæggelser til opretholdelse af
           det kunstneriske/kulturelle niveau. Alle deltagende på scene, bag scenen, i bestyrelsen og andre hjælpere er ulønnede.

Medlemskab

§ 3.1 Der optages medlemmer fra hele landet.

§ 3.2 Kontingent kan kun betales for enkeltpersoner

§ 3.3 Personer, der i kontingentåret opnår status som pensionister, og er bosiddende i Snoldelev Sogn, er berettiget til, een bestemt
           aften, at se revyforestillingen gratis.

§ 3.4 Skuespillere og andre medvirkende samt bestyrelse, revisor og evt. suppleanter er kontingentfrie.


Generalforsamling

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af driften.

§ 4.3 Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.

§ 4.4 Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsens hverv.

§ 5    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september – oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum
          14 dages varsel via Facebook eller hjemmesiden.

§ 6    Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte, når indkaldelse og dagsorden, jf. § 5, er
          bekendtgjort på lovlig måde.

§ 7    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Revideret regnskab og indeværende års budget til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter. Bestyrelsen skal beståaf mindst 5 medlemmer.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

§ 8    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal værebestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
          afholdes.

§ 9.1 Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Afgørelser træffes skriftligt,
           når dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte forlanger dette.

§ 9.2 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 9.3 Stemmeretten udøves personlig, og hver person kan kun afgive én stemme.

§ 9.4 Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget på dagsordenen.

§ 9.5 Det påhviler dirigenten at påse, at foreningens vedtægter og øvrige gældende regler opretholdes.

§ 9.6 Det påhviler referenten at anføre alle generalforsamlingens beslutninger og eventuelle stemmetal i referatet.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 10  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af
          dagsorden.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter kravets fremsættelse. Det indkaldes med mindst 2 ugers
          varsel ved annoncering via Facebook eller hjemmesiden. Samtidig med indkaldelsen fremlægges dagsorden samt oplæg fra
          initiativtagerne til den ekstraordinære generalforsamling.


Bestyrelse

§ 12.1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår for resten af
             sin funktionstid eller midlertidigt, indtræder de/den valgte suppleant i tur og orden efter stemmeflertal.

§ 12.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Derkonstitueres formand, næstformand, kasserer, sekretær og
             menigt/menige medlem/medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år og suppleanter for et år. Formanden er på valg forskudt
             af kasserer og næstformand. Revyens instruktør og scenemester har til enhver tid adgang til deltagelse i bestyrelsens
             møder og har stemmeret.

§ 12.3 Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens
             medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
             stemme den afgørende.

§ 12.4 Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. Tilbagebetaling af nogen del af kontingentet kan ikke finde sted.


Opløsning mv.

§ 13.1 Beslutning om foreningens nedlæggelse eller opløsning kan træffes på ordinær (eller ekstraordinær) generalforsamling
             såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 13.2 Opløses foreningen, tilfalder dets ejendele og midler andre velgørende formål andre revyforeninger.

§ 14     Foreningens regnskabsår er 01.09 – 31.08. Første regnskabsår udløber den 31.08.1997